Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2011

mwm
Bywają takie dni i noce, które zmieniają wszystko. Bywają takie rozmowy, które są w stanie wywrócić do góry nogami cały nasz świat. Nie możemy ich przewidzieć. Nie możemy się na nie przygotować. Czyhają gdzieś, zapisane w łańcuchu pozornych przypadków, nieuchronne jak świt po ciemności.
— Anna Onichimowska
mwm
9675 e602
Reposted fromiwannaforget iwannaforget
mwm
0937 c38a
exactly! ]:D
Reposted fromambivalent ambivalent

October 27 2011

mwm
Reposted fromlifeinred lifeinred
mwm
4646 0a7a
is she?
Reposted frompolamanyludzik polamanyludzik
mwm
4966 a1bf
Reposted fromfunkyanka funkyanka
mwm
6173 757a 500
Reposted fromfussl fussl
mwm
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru
7029 d881
Reposted fromJustCausa JustCausa
8183 d5d3

October 26 2011

mwm
Reposted fromrickmiller rickmiller
mwm
0179 327b 500
mwm
mwm
0255 9a9a 500
Reposted fromBennyS BennyS
mwm
Reposted fromdroID242 droID242
mwm
0274 77da
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
mwm
0359 b4e6
Reposted fromczerwona czerwona
mwm
mwm
0535 c5ca
Reposted fromkanadinol kanadinol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl